แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564(เพิ่มเติมครั้งที่2)

Posted by:

สารบัญ

เหตุผลความจำเป็น

ผ(07) บัญชีสรุปโครงการ

ผ(01) งบเทศบาล

ผ(02) งบอุดหนุนต่างๆ

ผ(05) ของบ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ผ(08) ครุภัณฑ์

0

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศ-1

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.4-แนบ-3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.5-แนบ-4 (1)

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.5-แนบ-4

เอกสารแนบ-1

เอกสารแนบ-2

0

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม
0
Page 2 of 4 1234