ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

Posted by:

0

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

Posted by:

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โทร 0-5331-2383 ในวันเวลาราชการ

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอย 8 แยกขวา กว้าง 3 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,634 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอยกู่หน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Posted by:

0
Page 3 of 16 12345...»