ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอยกู่หน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอย 8 แยกขวา กว้าง 3 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,634 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดเลียบถนนสายหลัก บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-004 หมู่ที่ 7 บ้านสันจิกุ่ง ตำบลทุ่งต้อม กว้าง 2.70 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-002 ช่วงบริเวณซอย 3 ถึงบริเวณซอย 4 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ 27-002 ช่วงบริเวณซอย 4 ถึงบริเวณซอย 6 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3 บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอยกู่หน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอย 8 แยกขวา กว้าง 3 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,634 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0
Page 4 of 16 «...23456...»