วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลทุ่งต้อมโดยนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย ร.อ. วัลลภ เสือโฮก หัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่8 และแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 เพื่อร่วมตรวจสอบน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ 2563 เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการจัดทำโครงการประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อจัดทำแผนบูรณาการยกระดับการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทำการจัดเก็บข้อมูลจาก ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 3 ส.ค 63 อำเภอสันป่าตองร่วมกับงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้มีพิธีเปิด การปล่อยแถวรณรงค์ครั้งใหญ่ BIG CLENING DAY ” คนสันป่าตอง รวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย”โดยทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่24ก.ค63 เวลา 9.30 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภาฯและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(22ก.ค63)เวลา 08.00 น เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

Posted by:

0

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องสุขภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงระบบสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่3ก.ค63นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563 จำนวน 9 วัดในตำบลทุ่งต้อม เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและร่วมถวายเป็นพุทธบูชา

Posted by:

0

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2563 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปี 2563 โดยมีอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 1 of 9 12345...»