นที่22 ม.ค 2563 เวลา13.30น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมประจำเดือนมกราคม2563 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันภายในองค์กรและความเคลื่อนไหวของกองทุนฯให้ที่ประชุมทราบและการแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 15 ม.ค 63 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้กำหนดให้เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน การร้องเพลง การร้องเพลงประกอบหางเครื่อง การรำวงย้อนยุคสวัสดีปีใหม่ การเล่นเกมส์ของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้กำหนดและการแลกของขวัญมอบความสุข ส่งความสุขซึ่งกันและกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

burst

rpt

rpt

0

วันที่ 23 ธ.ค 62 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 22 ธ.ค 62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ทุ่งต้อมเกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

0

วันที่ 13 ธ.ค 62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่่งต้อมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตองโดยมีผู้สูงอายุในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่(ศูนย์พละ)

Posted by:

0

วันที่ 12 ธันวาคม 62 เวลา 9.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศํกราช 2562 สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

นที่ 5 ธันวาคม 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัีนวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในโครงการเดิน วิ่ง ฮอมบุญ15 เส้นทาง 11 ตำบลของตำบลทุ่งต้อมจัดโดยโรงพยาบาลสันป่าตอง โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมโครงการ โดยกำหนดเส้นทางจาก4 แยกคันคลองบ้านไร่สิ้นสุดที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

0

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 9.00 น. น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม จำนวน 150 ราย โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม (โรงเรียนวัดรัตนารามเดิม)

Posted by:

0

วันนี้(27ต.ค62)การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมโดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมการทำดอกไม้ โดยมีวิทยากรมาจาก นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 1 of 7 12345...»