Author Archive

ประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งต้อม 2564

Posted by:

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งต้อม โดยมีคุณหมออาทิตย์ แก้วใจ๋ ผอ.รพ.สต บ้านแม่กุ้งหลวง คุณหมอวัชระ จันทน์ดี ผอ.รพ.สต.บ้านสบหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570 )

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 13.00 น. ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการ          ประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     ประจำตำบลทั้ง 2 แห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผน     พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570 ) ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุม      ตามนโยบายอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารเสนอและวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

วันรักต้นไม้แห่งชาติ​ประจำปี​ 2564

Posted by:

วันที่21ตุลาคม2564​ เวลา09.00น​ ท่านนายก​ จุมพล​ หลุยจำวัน​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาฯ​ พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม​ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ​ประจำปี​ 2564 ณ​ บริเวณหน้าเสาธง​ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

พิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2564

Posted by:

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา09.09 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้ทำพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ภัทรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ตัวแทนนายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมที่ได้มาร่วมงาน ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ต้องขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายกธนวน แสนกุย นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก ท่านเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ท่านนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ท่านเฉลิมชัย สุภาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ที่ได้ให้เกียรติมาในพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาลฯ มา ณ โอกาสเป็นอย่างสูง

0

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสากำจัดผักบุ้ง ผักตบชวา ลำน้ำแม่กุ้ง 2564

Posted by:

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง พร้อมด้วย น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน เกษตรอำเภอ พันตรีปรีชา กาบเอื้อง สัสดีอำเภอ ร้อยเอกณรพล ปัญญา หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 เจ้าหน้าที่ ศฝ.นส.ท.มทบ 33 เจ้าหน้าที่พัฒนาตำบล TST และสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง โดยมี เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้จัดงาน นำโดย นายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ บริเวณสะพานหน้าวัดรัตนาราม หมู่ 9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ในการนี้ทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้อนุเคราะห์มาร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วย

0

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 2564

Posted by:

วันที่ 28 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (แอสตร้าซีนีก้า)จำนวน 174 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนฯ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564 โดยมีวิทยากรมาจาก สภ. สันป่าตอง มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับกับเยาวชนในพื้นที่ ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เยาวชนด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0
Page 1 of 14 12345...»