วันที่ 1 มิ.ย 2564 อำเภอสันป่าตองได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ผ่านระบบการประชุมทางไกลZOOM เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019(โควิค19) โดยมีนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมคณะบริหารร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 23 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดงานวันเทศบาล ซึ่งวันเทศบาลนั้นตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – 19

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ไตรมาส 2 2564

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

สขร.มีนาคม

0

วันที่24 มีนาคม พ.ศ2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการรณรงค์บทบาทสตรีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มสตรีในตำบลทุ่งต้อม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ันที่23ธ.ค63เวลา 09.00 น. โครงการอำเภอสันป่าตอง ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว โดยบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้นำกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอาทิ เช่น การเก็บค่าขยะ การรณรงค์หมอกควัน/ไฟป่า กิจกรรมการทำหน้ากกาอนามัย ณ วัดสบหาร ม.3 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2563 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิค19) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0
Page 2 of 12 12345...»