วันที่23พ.ย63 เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงโครงการ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและอบรมเชิงปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(18พ.ย63)เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเป็นประะธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(28ต.ค63)นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับสมาชิกฯทราบ โดยมีสมาชิกกองทุนฯในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมทุกท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

วันที่ 14 ต.ค 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำกุ้ง ข้างวัดรัตนาราม บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่23กันยายน 2563เวลา 13.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(17ก.ย63) เวลา 13.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆและรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่3กันยายน 2563 การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สองมือขยับ ปรับพฤติกรรม ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีวิทยากรมาจาก รพสต.บ้านแม่กุ้งหลวง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ 2563 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และเรื่องอื่นๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 3 of 12 12345...»