วันนี้(28 มิถุนายน 2564) เวลา 9.00 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้ (24 มิ.ย. 64) เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายนางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร/ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลทุ่งต้อม ร่วมมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 ชุด โดยนายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สันป่าตอง เขต 1 ผู้แทน อบจ.เชียงใหม่ โดยมอบผ่านเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรม ณ วัดสุพรรณรังษี หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีประกาศจากอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมครั้งแรก ในวันที่ 7มิถุนายน 2564 นั้น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.45 น. ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิชได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยหลังจากที่นายอำเภอสันป่าตองได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ทุ่งต้อมแล้ว นายนาม ยอดทวี ประธานสภาชั่วคราว ได้นำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายภูบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายทนงศักดิ์ บุญรัตนัง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายบุญชื่น เป็งอ้าย การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่ 1. นายศรีวรรณ มูลมั่ง 2. นายสมบุญ ใหม่กอง 3. นายธงชัย เทียมพุดซา 4. นายสว่าง พรหมจักร 5. นายอำนวย เจริญผล การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ – สมัยแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สอง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 7 กันยายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สาม วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564- – 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมจาก 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายบุญชนะ มรกตวิจิตรตระการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวปิยะกมล สามสาลี รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวคันธรส อยู่คง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 1 มิ.ย 2564 อำเภอสันป่าตองได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ผ่านระบบการประชุมทางไกลZOOM เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019(โควิค19) โดยมีนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมคณะบริหารร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 23 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดงานวันเทศบาล ซึ่งวันเทศบาลนั้นตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – 19

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ไตรมาส 2 2564

0
Page 3 of 14 12345...»