สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

สขร.มีนาคม

0

วันที่24 มีนาคม พ.ศ2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการรณรงค์บทบาทสตรีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มสตรีในตำบลทุ่งต้อม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ันที่23ธ.ค63เวลา 09.00 น. โครงการอำเภอสันป่าตอง ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว โดยบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้นำกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอาทิ เช่น การเก็บค่าขยะ การรณรงค์หมอกควัน/ไฟป่า กิจกรรมการทำหน้ากกาอนามัย ณ วัดสบหาร ม.3 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2563 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิค19) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

วันที่23พ.ย63 เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงโครงการ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและอบรมเชิงปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(18พ.ย63)เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเป็นประะธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 4 of 14 «...23456...»