ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation

Posted by:

13 สิงหาคม 2564 ท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ วันที่ 1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-080 หมู่ที่ 9 ซอย 7 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 บ่อ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-073 หมู่ที่ 9 ซอย 1 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบล ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

Posted by:

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

CCF01092564

0

ฝึกอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับ-ส่งผู้ป่วย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 น สมาคมเทวฤทธิ์ เมตตาธรรม เชียงใหม่ ได้มาฝึกอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับ-ส่งผู้ป่วย
ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เวลา 09.00 ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ2564

Posted by:

มื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม  ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ไตรมาส

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

Posted by:

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สขร. มิถุนายน

0
Page 2 of 3 123