การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13

Posted by:

วันที่8พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ใหม่มงคลสรีสร้อย บ้านแม่กุ้งน้อย ม.8 ต.ทุ่งต้อม

   

0

งานประเพณียี่เป็ง 2565

Posted by:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ตำบลทุ่งต้อม      จัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเทศบาล

      

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ สขร เดือนตุลาคม

0

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

0

สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2565- กุมภาพันธ์ 2566

Posted by:

สัญญาจ้างจัดเก็บขยะ

0

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบล ทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2565- กุมภาพันธ์ 2566

Posted by:

0

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้นำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา09.30 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

   

0
Page 3 of 22 12345...»