พิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

Posted by:

วันที่20ตุลาคม2565เวลา16.30น.ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันป่าตองรวมทั้งติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ไตรมาส 4 2565

0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566

Posted by:

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 ระยะที่2 การสำรวจภาคสนาม เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UVT(โดรน) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและบุคลากรเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

   

0

ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ปลัดเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ที่ช่วยประสานงานทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุ เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม แม่กุ้งน้อย ม.8 ม.9ในครั้งนี้

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกฯจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ปลัดเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ที่ช่วยประสานงานทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้ และขอขอบคุณ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม แม่กุ้งน้อย ม.8 ม.9ในครั้งนี้

        

0

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ 2565

Posted by:

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา09.30 น.ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดย ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลฯ ได้นำข้าวกล่องจำนวน 800 กล่อง แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Posted by:

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดย ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลฯ ได้นำข้าวกล่องจำนวน 800 กล่อง แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านแม่กุ้งน้อยหมู่ 8 และบ้านแม่กุ้งน้อยหมู่9 ตำบลทุ่งต้อม

0

ท่านนายกฯ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวกล่อง+น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านแม่กุ้งน้อยหมู่8,หมู่9 ตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกฯ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวกล่อง+น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านแม่กุ้งน้อยหมู่8,หมู่9 ตำบลทุ่งต้อม

 

0

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านแม่กุ้งน้อย ต.ทุ่งต้อม โดยมีท่านนายกฯจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมทีมงาน

Posted by:

วันที่10ตุลาคม2565 เวลา 16.20 น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านแม่กุ้งน้อย ต.ทุ่งต้อม โดยมีท่านนายกฯจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้ทำการสูบน้ำและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ 2 หมู่บ้าน โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 6 หัว เพื่อเป็นการเร่งระบายให้น้ำลงสู่น้ำปิงให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในวันพรุ่งนี้ ระดับน้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อมจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 

0

ซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย้ำท่วม บ้านแม่กุ้งน้อยม.8

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
โดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกฯ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุริยนต์ ปันทะนะ หรือเต้ ส.อบจ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้ช่างออกมาซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย้ำท่วม บ้านแม่กุ้งน้อยม.8 จำนวนสองจุด ตามที่ทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ประสานงานไป
0

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Desease 2019 (COVID-19))

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ  สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Desease 2019 (COVID-19))

 

Covid-19

0
Page 4 of 22 «...23456...»