ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สขร. เดือนกันยายน

0

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

0

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณีในการติดตามเฝ้าระวังสถาณการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจาก อิทธิพลใตเฝุ่น “โนรู”

Posted by:

ฉบับที่ 36_28 ก.ย. 65_พายุโนรู

บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถ

0

แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 212  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

0

สัญญาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

สัญญา 11 2565

0
Page 5 of 22 «...34567...»