ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศผู้ชนะ

0

วันที่1มิ.ย63การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่9ก.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมมอบหมายให้นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ1,000วัน แห่งสายสัมพันธ์รัก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดป่าลาน)ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564(เพิ่มเติมครั้งที่2)

Posted by:

สารบัญ

เหตุผลความจำเป็น

ผ(07) บัญชีสรุปโครงการ

ผ(01) งบเทศบาล

ผ(02) งบอุดหนุนต่างๆ

ผ(05) ของบ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ผ(08) ครุภัณฑ์

0