โครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5

Posted by:

วันที่23พฤศจิกายน 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยประชาชนบ้านก่อเก๊าม.4และบ้านไร่ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และกลุ่มอาชีพจักสานบ้านสบหาร หมู่ที่ 3และกลุ่มแปรรูปสุราพื้นบ้าน บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งต้อม ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงขันโตก ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

0

โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานการจัดฝึกอบรมโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวปาริฉัตร พอจิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม บุคลากรเทศบาลฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)ม.9 ต.ทุ่งต้อม

          

0

การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13

Posted by:

วันที่8พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ใหม่มงคลสรีสร้อย บ้านแม่กุ้งน้อย ม.8 ต.ทุ่งต้อม

   

0

งานประเพณียี่เป็ง 2565

Posted by:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ตำบลทุ่งต้อม      จัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเทศบาล

      

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา09.30 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

   

0

พิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

Posted by:

วันที่20ตุลาคม2565เวลา16.30น.ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันป่าตองรวมทั้งติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566

Posted by:

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 ระยะที่2 การสำรวจภาคสนาม เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UVT(โดรน) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและบุคลากรเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

   

0

ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ปลัดเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ที่ช่วยประสานงานทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุ เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม แม่กุ้งน้อย ม.8 ม.9ในครั้งนี้

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกฯจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ปลัดเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ที่ช่วยประสานงานทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้ และขอขอบคุณ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม แม่กุ้งน้อย ม.8 ม.9ในครั้งนี้

        

0

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ 2565

Posted by:

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา09.30 น.ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0
Page 1 of 19 12345...»