โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ออกพ่นน้ำยาเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565      ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

 

0

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน)พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

Posted by:

วันที่28กรกฎาคม2565 เวลา19.00น.ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน)พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง

 

0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

Posted by:

วันที่28กรกฎาคม2565 เวลา 6.30 น. ท่านจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ได้มอบหมายให้ นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวปิยะกมล สามสาลี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในภาคเช้า

 

0

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕

Posted by:

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีทางศาสนา โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และศรัทธาประชาชนในตำบลทุกต้อมทุกหมู่บ้าน ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินอุดหนุนโครงการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบล งบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมให้แก่ฝ่ายปกครองในตำบลจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐บาท ณ วัดศรีก่อเก๊า ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น. ท่านนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม สจ.สุริยนต์ ปันทะนะ สจ.เขต1อ.สันป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Posted by:

วันที่25มิถุนายน พ.ศ 2565 เวลา09.00น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

0

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง นายจุมพล  หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพ คณะผู้บริหาร ร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565

Posted by:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น.
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน

Posted by:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปให้กำลังใจแก่ประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายหนักในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมี รอง ผวจ.ช.ม., นอภ.สันป่าตอง, ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 มีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

   

   

0

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565 โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0
Page 1 of 16 12345...»