วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควันในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564 โดยในวันนี้(20กรกฎาคม 2564)ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันที่ บ้านศรีโพธิ์งาม ม.11 และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือนจึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้ ๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด ๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 053-312382

Posted by:

0

วันนี้(2กรกฎาคม 2564)เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ อสม. ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้ (24 มิ.ย. 64) เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายนางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร/ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลทุ่งต้อม ร่วมมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 ชุด โดยนายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สันป่าตอง เขต 1 ผู้แทน อบจ.เชียงใหม่ โดยมอบผ่านเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรม ณ วัดสุพรรณรังษี หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีประกาศจากอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมครั้งแรก ในวันที่ 7มิถุนายน 2564 นั้น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.45 น. ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิชได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยหลังจากที่นายอำเภอสันป่าตองได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ทุ่งต้อมแล้ว นายนาม ยอดทวี ประธานสภาชั่วคราว ได้นำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายภูบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายทนงศักดิ์ บุญรัตนัง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายบุญชื่น เป็งอ้าย การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่ 1. นายศรีวรรณ มูลมั่ง 2. นายสมบุญ ใหม่กอง 3. นายธงชัย เทียมพุดซา 4. นายสว่าง พรหมจักร 5. นายอำนวย เจริญผล การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ – สมัยแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สอง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 7 กันยายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สาม วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564- – 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมจาก 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายบุญชนะ มรกตวิจิตรตระการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวปิยะกมล สามสาลี รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวคันธรส อยู่คง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 1 มิ.ย 2564 อำเภอสันป่าตองได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ผ่านระบบการประชุมทางไกลZOOM เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019(โควิค19) โดยมีนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมคณะบริหารร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 23 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดงานวันเทศบาล ซึ่งวันเทศบาลนั้นตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – 19

Posted by:

0

วันที่24 มีนาคม พ.ศ2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการรณรงค์บทบาทสตรีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มสตรีในตำบลทุ่งต้อม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ันที่23ธ.ค63เวลา 09.00 น. โครงการอำเภอสันป่าตอง ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว โดยบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้นำกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอาทิ เช่น การเก็บค่าขยะ การรณรงค์หมอกควัน/ไฟป่า กิจกรรมการทำหน้ากกาอนามัย ณ วัดสบหาร ม.3 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2563 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 1 of 12 12345...»