ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ สขร. เดือนพฤศจิกายน

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ

0

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้นำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนบท้ายจัดซื้อจัดจ้างปี 64 e-laas

แนบท้ายจัดซื้อจัดจ้างปี 64 e-gp

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

ไตรมาส 4

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. หลังบ้านนางยอดเรือน บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. แบบไม่มีไหล่ทาง ซอยเชื่อมซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

CCF02112564_0005

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบูรณะผิวทาง คสล. แบบไม่มีไหล่ทาง ซอย 5 บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบูรณะผิวทาง คสล. แบบไม่มีไหล่ทาง ซอยบ้านเลขที่ 99 บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ

0
Page 1 of 11 12345...»