ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

ประกาศ สขร พฤษภาคม 2565

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ สขร. เดือนเมษายน

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุและประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังบ้านนางยอดเรือน บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 2 2565

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 สขร.เดือนมีนาคม

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุและประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

Posted by:

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ซอย 5 บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ 11  ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยภิบัติ จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยภิบัติ จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 13 มีนาคม  2565

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ. 27-007 จากสายหมู่ที่ 8 บ้านแม่กุ้งน้อย ถึงสายหมู่ที่ 3 บ้านสบหาร ช่วงระยะทางที่เหลือ ตำบลทุ่งต้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สขร.เดือนกุมภา 65

0
Page 1 of 15 12345...»