ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-002 ช่วงบริเวณซอย 3 ถึงบริเวณซอย 4 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ ๒๗-๐๐๒ ช่วงบริเวณซอย ๔ ถึงบริเวณซอย ๖ บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-004 หมู่ที่ 7 บ้านสันจิกุ่ง ตำบลทุ่งต้อม กว้าง 2.70 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3 บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3 บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดเลียบถนนสายหลัก บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดเลียบถนนสายหลัก บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-004 หมู่ที่ 7 บ้านสันจิกุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

Posted by:

0
Page 5 of 10 «...34567...»