ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-002 ช่วงบริเวณซอย 3 ถึงบริเวณซอย 4 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ ๒๗-๐๐๒ ช่วงบริเวณซอย ๔ ถึงบริเวณซอย ๖ บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

วันที่23กันยายน 2563เวลา 13.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

วันนี้(17ก.ย63) เวลา 13.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆและรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเลียบข้างสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0
Page 1 of 2 12