วันนี้(18พ.ย63)เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเป็นประะธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0