การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งที่ 4/2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งที่ 4/2564 ตามภารกิจหน้าที่ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ2564

Posted by:

มื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม  ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควันในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564 โดยในวันนี้(20กรกฎาคม 2564)ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันที่ บ้านศรีโพธิ์งาม ม.11 และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือนจึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้ ๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด ๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 053-312382

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ไตรมาส

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

Posted by:

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สขร. มิถุนายน

0

วันนี้(2กรกฎาคม 2564)เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ อสม. ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0