Archive for สิงหาคม, 2021

โครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี

Posted by:

วันที่ 31 ส.ค 64 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม จัดทำโครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

0

ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน

Posted by:

วันที่่ 23 สิงหาคม 2564 ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน โดยมีท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าหน่วยราชการ นำไปมอบที่่ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม ซึ่งทางเทศบาลพร้อมจะดูแล และอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลา14วันที่กักตัว

0

ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation

Posted by:

13 สิงหาคม 2564 ท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ วันที่ 1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-080 หมู่ที่ 9 ซอย 7 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 บ่อ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-073 หมู่ที่ 9 ซอย 1 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบล ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

Posted by:

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

0

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 11สิงหาคม 2564 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0
Page 1 of 2 12