ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สขร. เดือน พฤศจิกายน

0

โครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5

Posted by:

วันที่23พฤศจิกายน 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยประชาชนบ้านก่อเก๊าม.4และบ้านไร่ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และกลุ่มอาชีพจักสานบ้านสบหาร หมู่ที่ 3และกลุ่มแปรรูปสุราพื้นบ้าน บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งต้อม ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงขันโตก ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

0

โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานการจัดฝึกอบรมโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวปาริฉัตร พอจิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม บุคลากรเทศบาลฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)ม.9 ต.ทุ่งต้อม

          

0

การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13

Posted by:

วันที่8พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ใหม่มงคลสรีสร้อย บ้านแม่กุ้งน้อย ม.8 ต.ทุ่งต้อม

   

0

งานประเพณียี่เป็ง 2565

Posted by:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ตำบลทุ่งต้อม      จัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเทศบาล

      

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ สขร เดือนตุลาคม

0

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

0
Page 1 of 16 12345...»