กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565 โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคพิษสุขนัขบ้า      ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขทั้งในคนและสัตว์ ของตำบลทุ่งต้อม

 

 

 

0

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565

Posted by:

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น .
ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายมนต์นรินทร์ ศิริโชติทวี รองนายกฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และนายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม
0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ สขร. เดือนเมษายน

0
Page 4 of 11 «...23456...»