กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565

Posted by:

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น .
ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายมนต์นรินทร์ ศิริโชติทวี รองนายกฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และนายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม
0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ สขร. เดือนเมษายน

0