มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

Posted by:

มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

0

Add a Comment