การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม