นที่13 เมษายน 2562 การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2562เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพต่อผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_0520 IMG_0531 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0561 IMG_0630 IMG_0632 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0638 IMG_0660 IMG_0691 IMG_0714 IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0785 IMG_0786 IMG_0787 IMG_0788 IMG_0789 IMG_0790 IMG_0791 IMG_0792 IMG_0793 IMG_0794 IMG_0795 IMG_0797 IMG_0799 IMG_0801 IMG_0803 IMG_0809 IMG_0810 IMG_0820

0

Add a Comment