วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท)ตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

รูป1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูป6 รูป7 รูป8 รูป9 รูป10 รูป11 รูป12 รูป13

0

Add a Comment