วันนี้(27ต.ค62)การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมโดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมการทำดอกไม้ โดยมีวิทยากรมาจาก นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment