วันที่ 23 ธ.ค 62 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment