วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา 9.00 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระหน้าที่และตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment