วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2563 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปี 2563 โดยมีอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment