วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องสุขภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงระบบสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment