วันที่ 2 กันยายน พ.ศ 2563 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และเรื่องอื่นๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment