วันที่3กันยายน 2563 การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สองมือขยับ ปรับพฤติกรรม ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีวิทยากรมาจาก รพสต.บ้านแม่กุ้งหลวง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment