วันที่23กันยายน 2563เวลา 13.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment