ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0

Add a Comment