ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment