ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-004 หมู่ที่ 7 บ้านสันจิกุ่ง ตำบลทุ่งต้อม กว้าง 2.70 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

Add a Comment