วันที่23พ.ย63 เวลา 9.30 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงโครงการ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและอบรมเชิงปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment