ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

0

Add a Comment