วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment