วันที่24 มีนาคม พ.ศ2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการรณรงค์บทบาทสตรีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มสตรีในตำบลทุ่งต้อม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment