วันที่ 23 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดงานวันเทศบาล ซึ่งวันเทศบาลนั้นตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – 19

Posted by:

0

Add a Comment