ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีประกาศจากอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมครั้งแรก ในวันที่ 7มิถุนายน 2564 นั้น วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.45 น. ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิชได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยหลังจากที่นายอำเภอสันป่าตองได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ทุ่งต้อมแล้ว นายนาม ยอดทวี ประธานสภาชั่วคราว ได้นำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายภูบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายทนงศักดิ์ บุญรัตนัง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ นายบุญชื่น เป็งอ้าย การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่ 1. นายศรีวรรณ มูลมั่ง 2. นายสมบุญ ใหม่กอง 3. นายธงชัย เทียมพุดซา 4. นายสว่าง พรหมจักร 5. นายอำนวย เจริญผล การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ – สมัยแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สอง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 7 กันยายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สาม วันที่ 4 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนด 30 วัน – สมัยที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564- – 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมจาก 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายบุญชนะ มรกตวิจิตรตระการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวปิยะกมล สามสาลี รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม นางสาวคันธรส อยู่คง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment