วันนี้ (24 มิ.ย. 64) เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายนางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร/ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลทุ่งต้อม ร่วมมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 ชุด โดยนายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สันป่าตอง เขต 1 ผู้แทน อบจ.เชียงใหม่ โดยมอบผ่านเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรม ณ วัดสุพรรณรังษี หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

Add a Comment