วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควันในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564 โดยในวันนี้(20กรกฎาคม 2564)ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันที่ บ้านศรีโพธิ์งาม ม.11 และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือนจึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้ ๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด ๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 053-312382

Posted by:

0

Add a Comment