ฝึกอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับ-ส่งผู้ป่วย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 น สมาคมเทวฤทธิ์ เมตตาธรรม เชียงใหม่ ได้มาฝึกอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรับ-ส่งผู้ป่วย
ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เวลา 09.00 ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
0

Add a Comment