หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5)

ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

  • การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์แลเะเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่4)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉ. 2)

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉ. 3)

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉ. 4)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูฯ

  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

การเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 และหมวด 9

มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่4)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561