ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
          เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยเจตนารมณ์สำคัญของการจัดตั้งเทศบาลตำบล ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องความเจริญเติบโตทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของตำบลทุ่งต้อม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
          ตำบลทุ่งต้อม มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 12.44 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 7,875 ไร่