วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 “ตำบลที่น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

 

คำขวัญตำบลทุ่งต้อม

“น้ำแม่กุ้งหล่อเลี้ยง เสียงสะล้อซอซึง
ทึ่งหัตถกรรมจักสาน
สุราพื้นบ้าน สืบสานงานประเพณี”

 

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีความสุข  สวยงาม  และเป็นตำบลที่น่าอยู่
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และการศึกษาทุกระดับ
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาให้เป็นชุมชนหัตถกรรม และพืชเศรษฐกิจ
6. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. นำหลักศาสนาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนา