สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

สภาพทั่วไป
                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม  ได้ปรับเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552 มีอาณาเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 4  กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ  12.44  ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับตำบลสันกลาง  ทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองตอง  อำเภอหางดง ทิศใต้ติดกับตำบลมะขามหลวงและตำบลแม่ก๊า  ทิศตะวันตกติดกับตำบลยุหว่า  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบจำนวน  10  หมู่บ้านดังนี้

 

 

               มีพื้นที่บางส่วนในเขตรับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ที่  2 บ้านป่าลาน  และหมู่ที่  5 บ้านไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  และบ้านช่างกระดาษ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันป่าตองทั้งหมด
สภาพภูมิศาสตร์ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงต่ำของพื้นที่ด้านทิศเหนือสูงกว่าด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มดินตะกอนเหมาะแก่การทำนาและสวน ส่วนความลาดเอียงเล็กน้อยจากด้านทิศตะวันตกไปสู่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงทิศตะวันออก สภาพดินแบบดินร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง แหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับการเกษตรหลัก  คือลำเหมืองแม่กุ้ง ไหลจากตำบล ยุหว่าลงมาตามแนวเขตตำบลสามารถจ่ายน้ำ  เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้านส่วนฤดูแล้งน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำ และน้ำจากคลองชลประทานอยู่ตอนปลายคลองส่งน้ำ ส่วนพื้นที่หมู่ 8 และ 9 เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก สร้างความเสียหายพื้นที่การเกษตรและชุมชนพักอาศัย
               จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม  มีทั้งสิ้น  5,281  คน  แยกเป็นชาย  2,406  คน  หญิง  2,875 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,043 ครัวเรือน (กันยายน พ.ศ.2562) การประกอบอาชีพหลักทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา  ปลูกพืชไร่ สวนผักผลไม้ และเลี้ยงสัตว์จำพวกสุกร เป็ด ไก่ ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ลำไย ถั่วเหลือง พื้นที่ส่วนมากใช้สำหรับปลูกข้าวและเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้มากที่สุด ซึ่งจะทำการปลูกข้าวปีละครั้งและข้าวนาปรังบ้าง ส่วนอาชีพรองลงมาได้แก่ รับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรม ช่างก่อสร้าง ค้าขาย  อุตสาหกรรมครัวเรือน การเคลื่อนย้ายแรงงานช่วงเวลาว่างงานจากการทำเกษตรกรรม ทำงานรับจ้างในเมืองและพื้นที่ข้างเคียงแบบวันเดียวกลับ
               สภาพทางสังคม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์บางส่วน ลักษณะชุมชนแบบเกษตรกรรม ชุมชนพักอาศัยตั้งหนาแน่นบริเวณเส้นทางสัญจรสายหลักในตำบลเป็นแนวยาวกระจายกลุ่ม มีศูนย์กลางชุมชนบริเวณวัด โรงเรียน และสาธารณูปโภคสำคัญ โดยมีวัด 8 แห่ง  โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง สถานีอนามัย 2 แห่ง ตลาดชั่วคราว 1 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่บริการสาธารณะชุมชนด้วย

 

แผนที่ตำบลทุ่งต้อม

tyrtytrytry
ที่ตั้ง
ทิศเหนือติดกับตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้ติดกับตำบลมะขามหลวงและตำบลแม่ก๊า
ทิศตะวันตกติดกับตำบลยุหว่า
ทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
เนื้อที่
ตำบลทุ่งต้อมมีเนื้อที่ประมาณ  7,775  ไร่  หรือ  12.44  ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบทำการเกษตรมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน
จำนวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน
  • จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  3,4,6,7,8,9,10,11
  • จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมบางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  2,5
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
– จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลสันป่าตอง
– จำนวนครัวเรือน  และประชากรในเขตเทศบาล